آکادمی آموزشی عصرآگاهی

کتابخانه

قبل
بعدی

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

خرید کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین: هر وقت از یک کتابخون سوال کنید که کدوم کتاب رو خوندی و دوستش داشتی، قطعا نام کتاب چهار اثر فلورانس رو میشنوید، این کتاب یکی از کتاب های جذاب حوزه روانشناسی و موفقیت هست که هرکسی باید بخواند.

کتاب چهار اثر ترکیب و مجموعی از چهار کتاب دیگر او یعنی «راه مخفی به سوی موفقیت»، «گفتار تو، چوب جادوی توست»، «بازی زندگی و شیوه آن» و «قدرت کلام» است. موضوع این کتاب گفتگو درباره زندگی و قانون های آن است. اسکاول شین با بیان حقایقی از زندگی، دید جدیدی برای مخاطب خود به وجود می‌آورد.

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

خرید کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین: هر وقت از یک کتابخون سوال کنید که کدوم کتاب رو خوندی و دوستش داشتی، قطعا نام کتاب چهار اثر فلورانس رو میشنوید، این کتاب یکی از کتاب های جذاب حوزه روانشناسی و موفقیت هست که هرکسی باید بخواند.

کتاب چهار اثر ترکیب و مجموعی از چهار کتاب دیگر او یعنی «راه مخفی به سوی موفقیت»، «گفتار تو، چوب جادوی توست»، «بازی زندگی و شیوه آن» و «قدرت کلام» است. موضوع این کتاب گفتگو درباره زندگی و قانون های آن است. اسکاول شین با بیان حقایقی از زندگی، دید جدیدی برای مخاطب خود به وجود می‌آورد.

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

خرید کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین: هر وقت از یک کتابخون سوال کنید که کدوم کتاب رو خوندی و دوستش داشتی، قطعا نام کتاب چهار اثر فلورانس رو میشنوید، این کتاب یکی از کتاب های جذاب حوزه روانشناسی و موفقیت هست که هرکسی باید بخواند.

کتاب چهار اثر ترکیب و مجموعی از چهار کتاب دیگر او یعنی «راه مخفی به سوی موفقیت»، «گفتار تو، چوب جادوی توست»، «بازی زندگی و شیوه آن» و «قدرت کلام» است. موضوع این کتاب گفتگو درباره زندگی و قانون های آن است. اسکاول شین با بیان حقایقی از زندگی، دید جدیدی برای مخاطب خود به وجود می‌آورد.

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

خرید کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین: هر وقت از یک کتابخون سوال کنید که کدوم کتاب رو خوندی و دوستش داشتی، قطعا نام کتاب چهار اثر فلورانس رو میشنوید، این کتاب یکی از کتاب های جذاب حوزه روانشناسی و موفقیت هست که هرکسی باید بخواند.

کتاب چهار اثر ترکیب و مجموعی از چهار کتاب دیگر او یعنی «راه مخفی به سوی موفقیت»، «گفتار تو، چوب جادوی توست»، «بازی زندگی و شیوه آن» و «قدرت کلام» است. موضوع این کتاب گفتگو درباره زندگی و قانون های آن است. اسکاول شین با بیان حقایقی از زندگی، دید جدیدی برای مخاطب خود به وجود می‌آورد.

نقد و معرفی کتاب

مهره حیاتی

خرید کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین: هر وقت از یک کتابخون سوال کنید که کدوم کتاب رو خوندی و دوستش داشتی، قطعا نام کتاب

ادامه مطلب »

جوایز نوبل

خرید کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین: هر وقت از یک کتابخون سوال کنید که کدوم کتاب رو خوندی و دوستش داشتی، قطعا نام کتاب

ادامه مطلب »

جوایز گنکور

خرید کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین: هر وقت از یک کتابخون سوال کنید که کدوم کتاب رو خوندی و دوستش داشتی، قطعا نام کتاب

ادامه مطلب »

جوایز پولیترز

خرید کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین: هر وقت از یک کتابخون سوال کنید که کدوم کتاب رو خوندی و دوستش داشتی، قطعا نام کتاب

ادامه مطلب »